top of page

תקנון קניה באתר 

שימו לב ! התקנון הינו חלקי וניתן לקבל את התקנון המלא בפניה דרך האתר

תשלום:

1. התשלום הינו באשראי בלבד


רכישה ומשלוחים:


1. המוצרים נשלחים תוך 24 שעות משעת ההזמנה.
2. המשלוחים ככלל הינם ישירות לכתובת שסופקה על-ידכם ע"י שליח. אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתופיע על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד. אלא אם הלקוח פנה במיייל לשירות הלקוחות וביצע שינויים בפרטי הזמנתו, שינויים אלו כפופים לאישורה של וידה ליין.

3.    המוצרים יסופקו לרוכש על ידי חברת שליחויות המהווה גורם שלישי/ גורם שלישי אחר האחראי לאספקת הסחורה שנבחר למטרה זו על ידי וידה ליין. במקרים מסוימים יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם שלישי, ואזי וידה ליין תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל תביעה ו/או טענה נגד שקדיה ו/או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה והטענות הללו יופנו כנגד הצד השלישי.

4. כל מחירי המוצרים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים, המחירים כוללים מע"מ החל לפי הדין, מחירי הפריטים אינם כוללים דמי משלוח אלא עם כן צוין אחרת.

5. וידה ליין ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת  פרטים שגויים או פרטים כלשהם או מוצרים שאינם רצויים על ידי הרוכש למערכת.

6. רכישה באתר מחייבת את הלקוח לבצע הרשמה מלאה, בעת סיום הרכישה, במייל אישור ההזמנה יישלחו פרטי ההתחברות לאתר. הליך זה הינו חלק מתהליך הרכישה באתר האינטרנט של וידה ליין.

7. באחריות המזמין לבדוק את תכולת המשלוח מיד לאחר קבלתו ולבצע השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לכם בצמוד למשלוח, מבלי לעכב את השליח .בכל שאלה או בירור אודות ההזמנה שסופקה תוכלו לפנות לשירות הלקוחות בתפריט צור קשר שבאתר עד 24 שעות מקבלת המשלוח.

8. במידה שיתברר לוידה ליין כי היא איננה יכולה ,במסגרת אמצעיה הרגילים ,לספק לרוכש המוצרים בכתובת אותה הגדיר הלקוח לאספקת המשלוח כפי שהיא מפורטת באתר ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי הספקים החיצוניים, כפי שיהיו מעת לעת, יספקו את המוצר לכתובת האמורה ,תהא וידה ליין רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד ובכפוף למתן הודעה מקדימה ללקוח עד למועד האחרון לאספקת המוצר. במידה ובוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב וידה ליין לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם ) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ,לפי העניין ,והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי נוסף בגין ביטול העסקה.

שינויים וביטולים:


וידה ליין עושה מאמץ לאפשר לכם גמישות בשינוי פרטי הזמנתכם ואף אפשרות לביטול ההזמנה תקנון זה קובע באיזה אופן ומתי הלקוח יוכל לשנות את תוכן ההזמנה,להחליף או לבטל פריטים ומוצרים שהוזמנו ואף לבטל את ההזמנה. וידה ליין תעשה מאמצים לאפשר החזרת מוצרים גם בטווח זמן העולה על המוגדר בתקנון זה וזאת בהתאם להחלטתה ולשיקוליה הבלעדיים.

1.9. בקשות לשינוי הזמנה תתקבלנה רק בטווח הזמן בין ביצוע ההזמנה למשלוח וחיוב החבילה.

2.9. ביטול שינוי והחזרת הפריטים הינו כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א

3.9. טווח הזמן המוגדר בו ניתן לבצע שינויים ייקבע ע"י וידה ליין ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ועלול להשתנות מעת לעת וללא הודעה מראש על ידי וידה ליין.

4.9. במקרה בו הלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר משלוח הפריטים, הלקוח ישא בעלות המשלוח אותה שילמה וידה ליין לצד השלישי המספק את המשלוח ויזוכה בעלות הפריטים.

5.9. בקשות לשינוי הזמנה יש להפנות לשירות הלקוחות בתפריט צור קשר באתר, או באמצעות אמצעי התקשורת אותם מציעה וידה ליין על מנת ליצור קשר עם שירות הלקוחות. בעת הפניה תתבקשו להזדהות באמצעות הפרטים אותם הזנתם בתהליך ההזמנה.

6.9. הלקוח רשאי לבטל כל הזמנה שביצע באתר, או חלק מן המוצרים והמצרכים שקיבל, ולהחזיר את המוצרים והמצרכים שרכש. כדי לבטל הזמנה או רכישת מוצרים מסוימים, ניתן לעשות זאת באמצעות שירות הלקוחות של האתר.

7.9. מוצרים טריים (לדוגמה: מוצרי חלב, ביצים) או מוצרים שנרכשו בתפזורת (לדוגמה: ירקות ופירות, פירות יבשים במשקל, אגוזים במשקל) לא יתקבלו חזרה.

8.9. במוצרי מזון אחרים- בתוך עד שבועיים מקבלתם או עד עשרה ימים לפני מועד תפוגת המוצר, לפי המוקדם מבין השניים בתנאי שלא נעשה שימוש במוצר.

9.9. במוצרים שאינם מוצרי מזון או טובין פסידים אחרים כמשמעם בחוק הגנת הצרכן טווח החזרת המוצרים הינו עד שבועיים ממועד קבלת המוצרים בפועל.

10.9. אם נפתחה אריזת המוצר על ידי הלקוח או בוצע שימוש בו, לא יהיה ניתן להחזיר את הפריט אלא אם כן היה המוצר מקולקל או פגום.

11.9. ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה ,לא יהיה לו כל תוקף ,והכול בכפוף להוראות כל דין.

12.9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית וידה ליין לבטל זכאות לבצע עסקאות באתר בדיעבד בכל אחד מהמקרים הבאים: 
1. אם בעת ההרשמה באתר נמסרו על ידי הלקוח במכוון פרטים שגויים 
2. אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל ,הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה וספקיה של וידה ליין   
3. אם הלקוח השתמש בשירותים המוצעים על ידי אתר וידה ליין לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה 
4. אם הלקוח הפר את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר שתציע וידה ליין. 
5. אם הלקוח חייב כספים לוידה ליין או לחברות הקשורות עמה

13.9. בכפוף לאמצעי התשלום של העסקה, בשלב החיוב של כל עסקה תבצע וידה ליין דרך חברת סליקה ו/או חשבון Pay Pal בדיקה של כרטיס האשראי ו/או חשבון ה Pay Pal בהתאם לאמצעי התשלום הרלבנטי והעסקה תאושר בכפוף לאישור חברת האשראי ו/או כל אישור אחר שיידרש בהתאם לאמצעי התשלום הרלבנטי, לא יאושרו עסקאות לבעלי כרטיס אשראי חסום ו/או מוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

השימוש באתר ומידע נוסף

  • אתר זה עשוי לאפשר לגולשים בו לקבל עצות כגון בלוגים, התכתבות ישירה, בין באמצעות מידע הנמצא על גבי המוצר, בין באמצעות כתבות, ובין בדרכים אחרות. מובהר בזאת כי העצות הניתנות באתר אינן באות להחליף ייעוץ רפואי ואיננו ממליצים או מחווים דעה ביחס לעצות הניתנות באתר. מובהר כי השימוש בעצות אלו הינו האחריות המשתמש בלבד. אנו לא אחראים לטיב העצות הניתנות באתר ו/או באתרים אחרים הקשורים לחברה ולא תהיה אחראית להשפעת המוצרים המומלצים.

  • על המשתמש להיות בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

  • המוצרים יסופקו לרוכש על ידי חברת שליחויות המהווה גורם שלישי/ גורם שלישי אחר האחראי לאספקת הסחורה שנבחר למטרה זו.  במקרים מסוימים יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם שלישי, ואזי אנו פטורים מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל תביעה ו/או טענה נגד וידה ליין ו/או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה והטענות הללו יופנו כנגד הצד השלישי.

  • וידה ליין תשתדל ותעשה את מרבית המאמצים כמובן, לספק את ההזמנה כפי שהיא. לצורך כך הלקוח יוכל לצרף במהלך ההזמנה הערות באשר למוצרים חלופיים או דומים שיהיה מעוניין אותם לקבל במקרה של חוסר. אספקת המוצרים בפועל כפופה למלאי המוצרים והמצרכים שיימצא באותה עת בידי החנות שממנה יסופק המשלוח. וידה ליין אינה חייבת לספק ולא תספק מוצרים שלא יימצאו בעת הליקוט באותה חנות. הלקוח לא יחוייב עבור מוצרים שלא יסופקו בפועל למעט אי חיוב הלקוח תמורת המוצרים הללו לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי וידה ליין בגין מוצרים שלא. אם הלקוח הזמין מוצר באתר ובעת הליקוט התברר שהוא אינו נמצא במלאי שבידי החנות המלקטת ו/או הרשת, וידה ליין תעשה מאמץ לפנות אל הלקוח על מנת לקבל הסכמתו מראש להחלפת המוצר .

bottom of page